ЭБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчийн цахим систем www.ebedn.mn сайт ашиглалтанд орлоо. Уг систем нэвтэрснээр хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хянах, төлбөр тооцоогоо интернет банк, мобайл банк, виза, мастер картаа ашиглан онлайнаар төлөх, төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах, санал хүсэлтээ илэрхийлэх, тоолуурын мэдээлэл, бичилт, заалтаа харах, гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх зэрэг олон боломжууд нээгдэж байгаа юм. Хэрэглэгч та цахим системийг ашиглахдаа өрхийн тэргүүний овог нэр, регистрийн дугаар, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар зөв байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрүүтэй байгаа тохиолдолд хариуцсан байцаагч, операторууд, борлуулалтын нягтлан бодогч нарт хандан шинэчлүүлэх, www.edc.mn, www.facebook.com/ebedc цахим хуудсуудаар дамжуулан санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх, түүнчлэн хэрэглэгчийн код болох 8 оронтой дугаараа мэддэг болох зэргээр бидний ажилд туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажиллана уу.-->

» Төлөвлөгөө батлах тухай (2018/16)

» Компанийн ажиллагсдын орон тоог шинэчлэн батлах тухай (2018/15)

» 2018 оны их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын тодосгосон төлөвлөгөөг дэмжих тухай (2018/14)

» ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг томилох тухай (2018/13)

» Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай (2018/12)

» "Контракт" шинэчлэн байгуулах тухай (2018/11)

» 2018 оны 5-р сарын 28-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2018/t06-07)

» Компанийн үндсэн хөрөнгө, эд материалыг акталж, данснаас хасах тухай (2018/07)

» 2018 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2018/t05)

» Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан "Контракт"-ын биелэлтийн тухай тухай (2018/07)

» Компанийн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай (2018/06)

» Аудитын байгууллагыг сонгох тухай (2018/05)

» Жилийн үр дүнгийн шагналт цалингийн хэмжээг тогтоох тухай (2018/04)

» 2018 оны 2-р сарын 9-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2018/t02-t04

» ТУЗ-ийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай (2018/03)

» 2018 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2018/t01)

» Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай (2018/02)

» 2018 оны ЭЗ-ийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-ний төлөвлөгөөний төслийг дэмжих тухай (2017/22)

» Журам батлах тухай

» Компанийн үндсэн хөрөнгийг акталж, данснаас хасах, худалдан борлуулахыг дэмжих тухай (2017/20)

» Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай (2017/19)

» 2017 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t08)

» Хөрөнгө үнэ төлбөргүй шилжүүлэн авах, үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай (2017/18)

» Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (2017/17)

» 2017 оны 9-р сарын 20-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t07)

» 2017 оны 9-р сарын 8-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t06)

» Компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний тодотгосон төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалт, их засвар, ТЗБАХ-ээр нэмэлтээр хийгдэх ажлыг дэмжих тухай (2017/16)

» 2017 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t05)

» ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай (2017/13)

» Ногдол ашиг хуваарилах тухай (2017/08)

» Компанийн 2016 оны оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, тэнцлийн тухай (2017/07)

» Компанийн үндсэн хөрөнгө, эд материалыг акталж, данснаас хасахыг дэмжих тухай (2017/05)

» Компанийн 2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвөлөгөөг батлах тухай (2017/04)

» Жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээг тогтоох тухай (2017/03)

» Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын гүйцэтгэл, төсвийн тухай (2017/02)

» 2017 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t03, t04)

» 2017 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээс (2017/t02)

» 2016 оны ажлын тайлангийн тухай (2017/01)

» Хөндлөнгийн аудитийн байгууллагыг сонгох ажлыг зохион байгуулах тухай (2016/28)

» Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг зөвшилцөх тухай (2016/27)

» Төлөвлөгөөний төслийг дэмжих тухай (2016/26)

» Компанийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай (2016/25)

» Тэтгэмж олгох тухай (2016/24)

» Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулах тухай (2016/23)

» Цалин, урамшууллын хороо байгуулах тухай (2016/22)

» Аудитын хороо байгуулах тухай (2016/21)

» Хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулах тухай (2016/20)

» Ажлын хэсэг байгуулах тухай (2016/19)

» Г.Баярцогтыг томилон ажиллуулах тухай (2016/18)

» Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай (2016/16)